Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro poskytování výuky a výcviku k získání nebo rozšíření řidičského oprávnění.

Žadatel a Autoškola si prostřednictvím těchto Podmínek upravují svoje vzájemná práva a povinnosti tam, kde nejsou upraveny právními předpisy, popřípadě odchylně tam, kde to právní předpisy umožňují. Průběh, rozsah a způsob výuky a výcviku, povinnosti žadatele a autoškoly se řídí zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Obsah výuky a výcviku se řídí vyhláškou č. 167/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“). Tam, kde Zákon nebo Vyhláška kogentně stanoví pravidla pro poskytování výcviku, nelze se od těchto pravidel smluvně odchýlit. Stejně tak se nelze odchýlit v neprospěch žadatele zejména od ustanovení občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách. Právní vztah mezi Autoškolou a žadatelem se řídí právními předpisy, těmito Podmínkami a smlouvou o výuce a výcviku žadatele o řidičské oprávnění, (dále jen „Smlouva“).

I. Vznik smluvního vztahu

1. Smluvní vztah vzniká akceptací žádosti o přijetí do výuky a výcviku ze strany Autoškoly.

2. akceptace podmínek se vždy vyžaduje pro vznik smluvního vztahu u výuky a výcviku pro skupiny vozidel AM, A1, A2, A.

II. ceny a jejich úhrada

1. Ceny za výuku a výcvik, není-li dohodnuto jinak, zahrnují výuku a výcvik v rozsahu podle Zákona a náklady Autoškoly spojené se zkouškou z odborné způsobilosti podle Zákona (dále jen „zkouška“).

2. Ceny jsou uvedeny na internetové stránce Autoškoly www.nejlepsiridicak.cz a v ceníku umístěném na přístupném místě v provozovně Autoškoly. V případě jejich nesouladu platí cena zveřejněná v provozovně.

3. Sjednanou cenu uhradí žadatel nejpozději při zahájení zkoušky ke získání Ř.O., a to ve sjednané výši nebo formou dílčích plateb. Autoškola určí žadateli splatnost jednotlivých dílčích plateb. Není-li některá dílčí platba uhrazena v termínu splatnosti, je toto důvodem, aby žadateli dále nebyla poskytována výuka a výcvik, dokud nebude dílčí platba uhrazena. Cena musí být uhrazena nejpozději před ukončením výuky a výcviku.

III. Rozsah výuky a výcviku

1. Minimální rozsah výuky a výcviku, který je Autoškola povinna žadateli poskytnout, je dán pro jednotlivé skupiny řidičského oprávnění přílohou Zákona č. 3. Způsob výuky a výcviku je popsán zejména v části třetí Zákona.

2. Smluvní strany mohou individuálně sjednat podmínky pro provádění výuky a výcviku. Předmětem individuálně sjednaných podmínek mohou být libovolná ujednání smluvních stran ohledně počtu hodin výuky a výcviku, nadstandardního rozsahu a obsahu výuky a výcviku, místa zahájení a ukončení jednotlivých výcvikových hodin, délky výuky a výcviku, závazku o splnění konkrétního termínu dokončení přípravy žadatele ke zkoušce podle jeho požadavku apod. Předmětem individuálně dohodnutých podmínek nesmí být ujednání, které by bylo v rozporu s platnými právními předpisy.

3. V případě, že se liší nabídka služeb na propagačních materiálech, webových stránkách Autoškoly nebo na internetu, platí tyto Podmínky.

IV. Organizace výuky a výcviku

1. Žadatel je povinen se účastnit výuky teorie podle stanoveného rozpisu nebo plánu sjednaného s Autoškolou. V případě, že se žadatel nemůže výuky zúčastnit, je povinen sjednat s Autoškolou náhradní výuku.

2. Termíny vyučovacích hodin praktické jízdy (dále jen „jízda“) sjednává předem žadatel s Autoškolou. Sjednaný termín jízdy je pro obě smluvní strany závazný. Pokud se žadatel na sjednanou jízdu nemůže dostavit, je povinen se omluvit nejpozději 12 hodin předem, telefonicky nebo zasláním SMS. V případě neomluvené neúčasti nebo jiného zmaření jízdy ze strany žadatele je žadatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dle platného ceníku. Smluvní pokuta je splatná před zahájením následující vyučovací hodiny praktické jízdy.

3. Pokud se žadatel nedostaví na sjednanou jízdu bez omluvy, je učitel povinen čekat na žadatele 15 minut. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele. Jízda se považuje za zmařenou ze strany žadatele i v tom případě, když se dostaví na jízdu v takovém stavu, kdy není tělesně či duševně způsobilý k řízení motorového vozidla podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

4. Pokud se učitel praktického výcviku nedostaví na jízdu, je žadatel povinen čekat na učitele 15 minut. Po této době se považuje jízda za zmařenou ze strany Autoškoly. Zmeškaný čas bude žadateli ve stejném rozsahu nahrazen, případně obdrží náhradní vyučovací hodinu.

V. Práva a povinnosti žadatele

1. Žadatel má právo požádat o změnu učitele praktického výcviku. Autoškola je povinna této žádosti vyhovět, pokud pro příslušnou skupinu vozidel dalším učitelem disponuje.

2. Žadatel je povinen: a) dodržovat při výcviku pravidla provozu na pozemních komunikacích, b) řídit se v průběhu výuky a výcviku pokyny a doporučeními učitele, c) při výuce a výcviku mít u sebe průkaz žadatele a doklad totožnosti, d) včas se dostavit na sjednané hodiny výuky a výcviku a na zkoušku, e) zaplatit v požadovaném termínu sjednanou cenu za výcvik, f) na výzvu učitele Autoškoly se v souladu s čl. VI. odst. 1 těchto Podmínek a za podmínek zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů (dále jen „tabákový zákon“) podrobit orientačnímu vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky.

3. Pokud žadatel v průběhu výuky a výcviku pozbyde řidičské oprávnění, řidičské oprávnění je mu pozastaveno, je mu zadržen řidičský průkaz, případně se v rámci trestního řízení zavázal neřídit motorová vozidla, je povinen o takové skutečnosti neprodleně informovat Autoškolu.

VI. Oprávnění autoškoly

1. Učitel Autoškoly je oprávněn za podmínek dle tabákového zákona vyzvat žadatele k orientačnímu vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Pokud je orientační vyšetření pozitivní nebo žadatel výzvě nevyhoví, Autoškola má právo odmítnout provést naplánovanou hodinu výcviku praktické jízdy. Vyučovací hodina praktické jízdy se v takovém případě považuje za zmařenou.

2. Autoškola je oprávněna změnit žadateli termín vyučovací hodiny, jízdy nebo termín zkoušky, zejména v případech, které nemůže sama ovlivnit (např. změny termínu zkoušek obecním úřadem obce s rozšířenou působností, nepříznivé počasí pro výcvik nebo provedení zkoušky, porucha vozidla apod.) a v případech, které jinak brání poskytovat výuku a výcvik podle sjednaných podmínek.

VII. Výpověď smlouvy

1. Pokud Autoškola neplní svoje povinnosti dané Zákonem, Podmínkami anebo Smlouvou řádně a včas, je to důvod k výpovědi smlouvy ze strany žadatele s jednodenní výpovědní dobou. Autoškola je povinna bezodkladně vydat žadateli potřebné doklady k postupu žadatele podle § 30 odst. 2 Zákona a nemá právo požadovat žádné storno poplatky.

3. Autoškola může vypovědět smlouvu s jednodenní výpovědní dobou, pokud: - se žadatel opakovaně nedostaví bez řádné omluvy na sjednanou hodinu výuky, nebo výcviku, - žadatel nezaplatil ani po výzvě dohodnutou platbu, - žadatel opakovaně nebo hrubým způsobem nerespektuje při výcviku pokyny učitele, - žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, - žadateli byl uložen správním orgánem nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel.

4. V případě výpovědi smlouvy nebo odstoupení od smlouvy a předčasného ukončení výcviku podle § 30 odst. 2 Zákona bude s žadatelem provedeno vyúčtování výcviku. Pro účely vyúčtování Autoškole připadne částka za režijní náklady a výuku teorie. Pokud tato částka není pro příslušnou skupinu uvedena přímo v ceníku, považuje se za ni částka 3000,- Kč. Z nákladů na výcvik připadne Autoškole poměrná část ze sjednané ceny po odečtení výše uvedené částky.

5. Došlo-li k přeplatku, Autoškola jej žadateli vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen nedoplatek uhradit.

6. Autoškola na požádání vystaví bez zbytečného odkladu doklad o absolvované výuce a výcviku a předá jej žadateli.

VIII. Průběh výuky a výcviku

1. Výuka a výcvik žadatele probíhá v souladu se Zákonem a vyhláškou č. 167/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“). Výcvik praktické jízdy probíhá v etapách. Zákon pro každou etapu stanovuje u každé skupiny vozidel minimální počet vyučovacích hodin, které je třeba v příslušné etapě absolvovat. Vyhláška stanovuje znalosti a dovednosti, které je třeba v každé etapě zvládnout.

2. Učitel vždy po absolvování minimálního počtu vyučovacích hodin v každé etapě zhodnotí znalosti a dovednosti žadatele a rozhodne o dalším postupu výuky a výcviku, resp. o postupu žadatele do další etapy praktického výcviku.

IX. Ukončení výuky a výcviku

1. Úroveň znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy, požadovaných pro zkoušku, Autoškola pro účely ukončení výuky a výcviku zhodnotí formou písemného testu se stejným složením otázek a stejným hodnocením jako test pro zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy podle Zákona. Pro úspěšné absolvování tohoto hodnocení musí žadatel v testu dosáhnout příslušný počet bodů pro danou skupinu.

2. Úroveň dovedností, požadovaných pro zkoušku z odborné způsobilosti zhodnotí učitel Autoškoly pro účely ukončení výuky a výcviku podle kritérií stanovených Zákonem pro zkoušku z praktické jízdy.

X. zkouška z odborné způsobilosti

1. Na zkoušku objednává žadatele po ukončení výuky a výcviku Autoškola.

2. Na termín opakované zkoušky z jednotlivých předmětů se objednává žadatel osobně v provozovně Autoškoly po uhrazení správního poplatku a příslušných plateb Autoškole.

2. Pokud se žadatel nemůže dostavit na Zkoušku nebo opakovanou zkoušku, je povinen se omluvit nejpozději 24 hodin před jejím zahájením a to osobně v provozovně Autoškoly, telefonicky nebo emailem.

3. Pokud se žadatel bez omluvy nedostaví na zkoušku z odborné způsobilosti nebo opakovanou zkoušku, je povinen uhradit Autoškole smluvní pokutu ve výši dle ceníku. Pokud zmeškání zkoušky bylo způsobeno závažnými důvody, může Autoškola smluvní pokutu prominout.

XI. Zvláštní ustanovení pro výuku a výcvik pro skupiny vozidel AM, A1, A2, A

1. Žadatel je povinen dostavit se na jízdu v pevné obuvi, oblečen do pevných dlouhých kalhot a bundy a s rukavicemi. Dále je povinen si na jízdu přinést schválenou motopřilbu. Po dohodě je možno zapůjčení helmy od Autoškoly. Pokud učitel vyhodnotí oblečení žadatele jako nevyhovující, není povinen jízdu provést.

2. Autoškola svěří žadateli motocykl k samostatné jízdě v provozu na pozemních komunikacích, pokud splňuje podmínky § 3 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), tedy žadatel a) je dostatečně tělesně a duševně způsobilý k řízení motocyklu b) v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla c) v potřebném rozsahu ovládá předpisy o provozu na pozemních komunikacích.

3. Podmínky podle předchozího bodu Autoškola ověřuje takto: - Add a) lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti při přihlášení žadatele do výuky a výcviku. - Add b) absolvováním zvláštních jízdních úkonů, požadovaných pro 1. část zkoušky z odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 167/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“). - Add c) přezkoušením znalostí způsobem podle čl. IX odst. 1 těchto Podmínek.

4. Zvládnutí úkonů podle bodu 3. Add b) posuzuje učitel Autoškoly a o jejich zvládnutí vyhotoví spolu se žadatelem záznam. O přezkoušení podle bodu 3. Add c) vyhotoví Autoškola protokol.

5. Splnění všech 3 podmínek podle článku XI. odst. 2 této smlouvy je podmínkou pro samostatnou jízdu žadatele na motocyklu v rámci 3. etapy výcviku praktické jízdy. Bez jejich splnění je Autoškola oprávněna odmítnout pokračování ve výcviku praktické jízdy žadatele, případně vypovědět smlouvu o výuce a výcviku s jednodenní výpovědní dobou.

6. Při samostatné jízdě na motocyklu při výcviku a zkoušce z praktické jízdy dává žadateli pokyny učitel Autoškoly nebo zkušební komisař. Žadatel tímto bere na vědomí, že tyto pokyny je povinen respektovat.

7. Cena za výuku a výcvik skupin „AM, A1, A2, A“ se stanovuje podle platného ceníku a nezahrnuje náklady Autoškoly spojené se zkouškou.

8. Autoškola poskytne žadateli na jeho náklady doprovodné vozidlo ke zkoušce z praktické jízdy.

9. Úhrada nákladů za zkoušku dle ceníku obsahuje veškeré náklady Autoškoly na doprovod učitele u zkoušky, na přistavení a poskytnutí jak výcvikového vozidla, tak doprovodného vozidla.

XII. reklamační řízení

1. Reklamaci podává žadatel u Autoškoly bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 měsíců poté, kdy došlo k porušení smlouvy. Bude-li po prošetření reklamace u Autoškoly shledána jako oprávněná, má žadatel právo na náhradní plnění nebo na poskytnutí přiměřené slevy. Výsledek reklamace bude žadateli oznámen Autoškolou nejpozději do 30 dnů od data podání reklamace.

2. Žadatel má podle části třetí zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský spor“). Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu tohoto zákona je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

XIII. Použití Podmínek

Tyto Podmínky se obdobně použijí i pro ostatní služby poskytované Autoškolou, zde neuvedené.

XIV. Závěrečná stanovení

Obsah těchto Podmínek může být mezi Autoškolou a žadatelem individuálně odchylně upraven výlučně písemnou formou.

V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto uděluji svůj souhlas se zařazením mých osobních údajů do marketingové databáze Autoškoly. Tyto údaje budou použity k nabídce produktů a služeb a zpracovávány pověřenými agenturami v rámci nabízených produktů a služeb. Tento souhlas platí do doby jeho písemného odvolání. Beru na vědomí, že mám právo přístupu k osobním úda- jům, právo na opravu osobních údajů a další práva stanovená v par. 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento svůj souhlas uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoliv bezplatně odmítnout, a to na e-mailové adrese správce: info@nejlepsiridicak.cz Tyto Všeobecné podmínky pro poskytování výuky a výcviku k získání nebo rozšíření řidičského oprávnění jsou vydány s účinností od 1. 1. 2024.

Autoškola Nejlepší řidičák

Reference

Pokud to myslíte s řízením vážně, chcete se stát bezpečnými řidiči a hledáte kvalitu na prvním místě, tak budeme rádi když se k nám přihlásíte, protože přesně takové žáky chceme!

Na autoškolu mohu napsat jen samá pozitiva. Mezi nimi by určitě nechyběla profesionalita, ochota, individuální přístup, spolehlivost či velmi zodpovědný přístup a snaha připravit klienta co nejlépe do provozu. Výsledkem je absolutní spokojenost a doporučení komukoli, kdo by váhal, jakou autoškolu zvolit. 

Libor Klečka

Libor Klečka

Super přístup a hodně vás naučí. Za mě jedna z nejlepších autoškol

Lukáš Dúška

Začínal jsem v této autoškole v 16 letech na motorku, dále v 18 na auto a zakončil ve 28 řidičákem A na motocykly neomezené kubatury. Lektoři jsou velice příjemní, zbytečně vás nestresují a každou situaci vysvětlí. Dbají na to, aby Vás naučili všechny důležité návyky a postupy a tím vás dokonale připravili na veškeré situace, které vás na silnici mohou potkat.

Jakub Tuček

Napsat google recenzi

Přihlaste se do kurzu

Telefon: +420 773 969 224

E-mail: info@nejlepsiridicak.cz

Online přihláška